TERMENI ȘI CONDIȚII 

 CAMPANIE 

“DEZVOLTĂM ÎMPREUNĂ AFACERI DE SUCCES PRIN START-UP NATION” 

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

1.1. Campania ”Dezvoltăm împreună afaceri de succes prin Start-Up Nation,  denumită în  continuare “Campania”,  este  organizată  de Felder Gruppe Echipamente SRL, persoană juridică cu sediul social în Bulevardul Iuliu Maniu, Nr. 14, Bl. 13, Sc. B, Ap. 81, Sector 6, București, România, cod poștal: 061104, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5556/2003, CUI: RO15386504, cu punct de lucru/ livrare:  Str. Turnu Măgurele, Nr. 270D, Parter, Corp B, Sector 4, București, România, cod poștal: 041713, denumită în continuare “Organizator”. 

1.2. www.felder-gruppe.ro este website-ul oficial al Organizatorului.  

1.3. Pagina www.felder-gruppe.ro/start-up-nation a fost realizată în scopul de a asigura, în mod gratuit, tuturor celor interesați accesul la informații privind produsele și serviciile oferite de Organizator în cadrul Campaniei. 

1.4. Accesarea prezentei pagini www.felder-gruppe.ro/start-up-nation precum și folosirea conținutului acesteia sunt permise numai în concordanță cu termenii și condițiile de mai jos, precum și cu prevederile legale aplicabile în acest domeniu. 

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE   

2.1 Campania se desfășoară pe teritoriul României.  

 

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI  

3.1  Campania se va desfășura până la finalizarea perioadei de depunere a proiectelor pentru Start-up Nation 2018 în conformitate cu prezenții Termeni și Condiții.  

3.2. Organizatorul poate revizui acești Termeni și Condiții în orice moment prin actualizarea prezentei publicări. Orice astfel de revizuiri implică obligația de a vizita periodic această pagină pentru a fi la curent cu versiunea actualizată a Termenilor și Condițiilor pe care participanții la Campanie sunt nevoiți să îi respecte. 

 

SECTIUNEA 4. TERMENI ȘI CONDIȚII  

4.1 Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prezenților Termeni și Condiții, precum și Termenilor și Condițiilor generale și Politicii de Confidențialitate ale Organizatorului, publicate pe pagina web oficială https://felder-gruppe.ro/ 

4.2 Termenii și condițiile desfășurării Campaniei sunt disponibili, în mod gratuit, în format electronic pe pagina de internet www.felder-gruppe.ro/start-up-nation. 

4.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/ sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu Termenii și Condițiile prezente. 

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/ sau completa oricând TERMENII ȘI CONDIȚIILE. Orice modificări/ completări aduse prevederilor acestor TERMENI ȘI CONDIȚII vor fi cuprinse și vor fi comunicate prin publicarea pe pagina www.felder-gruppe.ro/start-up-nation, în secțiunea Termeni și Condiții. 

4.5. Orice întrebare sau nelămurire va putea fi adresată Organizatorului pe adresa dpo@felder.ro. 

 

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1. Campania se adresează persoanelor juridice de pe teritoriul României înființate după data de 30.01.2017, care se încadrează în categoria microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii, din mediul urban și rural, inclusiv regiunile București și Ilfov.   

5.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea, respectarea și acceptarea integrală și neechivocă a tuturor termenilor și condițiilor, precum și acordul Participantului. 

 

SECȚIUNEA 6. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

6.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt reglementate în Politica de Confidențialitate. 

6.2. Participarea la prezenta Campanie implică obligativitatea respectării tuturor Termenilor și Condițiilor prezente, a Termenilor și Condițiilor generale  precum și a Politicii de Confidențialitate. 

 

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN 

7.1.  Organizatorul își  rezervă  dreptul de  a  întrerupe  sau  de  a  suspenda  oricând  desfășurarea Campaniei, din  motive  independente  de  voința  sa, sau în  cazul  în  care  intervin  evenimente  care  ar îngreuna  semnificativ  derularea  în  condiții  optime  a  Campaniei. Organizatorul va  informa în  cel  mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea Campaniei. 

 

SECȚIUNEA 8. FORȚA MAJORĂ 

8.1. Forța majoră este evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare  a  prezentului  Regulament  Oficial, care  nu  poate  fi  controlat de  către  Organizator,  a  cărui  apariție  îl pune  pe  acesta  din  urmă  în  imposibilitatea  de  a-și  îndeplini  obligațiile  asumate  prin actualii Termeni și Condiții.  

8.2.  Daca o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Termenilor și Condițiilor și  continuarea  Campaniei,  Organizatorul va fi  exonerat de  răspunderea  privind  îndeplinirea obligațiilor   sale   pentru   perioada   în   care   această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul  nu își asumă în niciun fel obligația de a  prelungi Campania cu o perioadă corespunzătoare  duratei evenimentului de forță majoră. 

 

SECTIUNEA 9. ALTE CLAUZE 

9.1. Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților. 

9.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.